Församlingen

församling

Historia
I slutet av 1800-talet ägde ett religiöst och andligt uppvaknande rum på många platser i vårt land, så också i trakterna runt Ljungby. Predikanter från Jönköpings Missionsförening kom på predikobesök till Vittaryd, Berga och Kvänslöv bl.a. och många människor kom att uppleva den kristna trons innehåll som en personligt upplevd verklighet. Så småningom spred sig det andliga uppvaknandet till själva köpingen Ljungby. Ett stort problem i början var att man inte hade någon gudstjänstlokal att samlas i. Man lyckades skaffa en tomt att bygga på, men just när bygget påbörjats kom byggnadsnämndens avslag. Emellertid gav man sig inte utan lyckades få en byggnadstomt 1 kilometer utanför köpingens gräns på vägen mot Tofta. Där uppförde man den första byggnaden som stod färdig 1880, vilket också kom att räknas som startår för Ljungby Missionsförsamling. Så småningom kunde man bygga inom Ljungby och församlingen har under årens lopp funnits på olika platser i staden till dess den nuvarande kyrkan byggdes 1970 på en tomt intill den förutvarande kyrkan.

Församlingen idag
Ljungby Missionsförsamling består idag av ca 160 medlemmar och ungefär 40 deltagare i Equmenia (ungdomsarbetet). Genom gudstjänster, konserter, större och mindre samlingar av olika slag ville vi aktualisera tron på Herren Jesus Kristus, hans död och uppståndelse, och dess betydelse för oss människor i vår brottning med livet och dess frågor. Vi är ingen färdig gemenskap, inga felfria människor men vi ville vara en gemenskap på väg där du kan känna dig välkommen. Ta gärna kontakt med oss och välkommen till vår kyrka! Vår pastor som har tystnadsplikt står till förfogande för samtal. Ljungby Missionskyrka är en del av Equmeniakyrkan i Sverige. Det är en ny kyrka, ett nytt samfund, som bildades 2011 av de gamla samfunden, Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Missionsarbete
Equmeniakyrkans internationella arbete har flera inriktningar som speglar den helhetssyn som präglar Equmeniakyrkans internationella arbete. Arbetet för fred och försoning. Samhällsbyggnad, utbildning, sjuk- och hälsovård. Evangelisation, pionjärevangelisation, församlingsgrundande och bibelöversättningar. Stöder utbildning och teologisk forskning så att den samarbetande kyrkan ska kunna bygga upp en egen pastors- och evangelistkår.

Missionskommitten
I Missionskyrkan arbetar en kommitté bestående av 6 personer. Den har till uppgift att informera om missionsarbete i olika länder, inspirera till ekonomiska insatser samt hålla kontakt med vår vänförsamling i Polen.

Gunilla Eliasson
Ljungby Missionsförsamling står bakom missionären Gunilla Eliasson som befinner sig i Ecuador.

Equmeniakyrkans arbete i Världen
Klicka på nedanstående länk för att se aktuell information om Equmeniakyrkans missionsarbete.

www.equmeniakyrkan.se